Foto Florine

Genomineerd voor Van der Leeuwprijs

Wauw! Onze stichting is genomineerd voor de Van der Leeuwprijs 2019. Wat een eer!

De prijs wordt uitgereikt aan Rotterdamse initiatieven die een uitzonderlijke meerwaarde hebben voor de publieke ruimte en de ontwikkeling van de stad. Ook Bureau Eendracht en de Keilewerf zijn genomineerd. Op vrijdag 8 november, tijdens het Stadmakerscongres Rotterdam, wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Van der Leeuw prijs wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt door de Van der Leeuwkring. De kring bestaat uit topmensen van Rotterdamse corporaties, vastgoedontwikkelaars en beleggers, die zich persoonlijk betrokken voelen bij de ontwikkeling van Rotterdam.

Vers Beton schreef een artikel op hun website over de nominatie en interviewden Ewoud hiervoor.
Klik hier om het artikel te lezen.

Rottecafé 2 december

Save the Date! Het vierde en laatste Rottecafé van dit jaar is op maandag 2 december van 16.00 tot 18.00 uur. Een mooie gelegenheid om met elkaar terug te kijken naar 2019 én vooruit te kijken naar de plannen rondom de Rotte voor 2020. Ben jij er bij?

Wanneer:  maandag 2 december 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Rotterdam

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Wil jij iets delen met de gasten tijdens het Rottecafé? Meld je dan per mail bij Mariëlle: infoplezierrivier@gmail.com.

Aanmelden
Je kunt jezelf nu al aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier
Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kan het formulier op een later moment nog wijzigen.

We hopen jullie allen te zien op 2 december.

Met vriendelijke groet,

Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Erik, Ewoud en Mariëlle

Alliantie GroenBlauwe Rotte; belangengroepen rond Rottemeren slaan handen ineen

Dit voorjaar werd de Alliantie GroenBlauwe Rotte opgericht. Een nieuw initiatief in het stroomgebied van de Rotte. Stichting Plezierrivier de Rotte nodigde woordvoerders René van Buuren en Mariëtte Hommes uit om kennis te maken en meer te horen over de GroenBlauwe Alliantie, hun missie, visie en plannen.

Van incidenteel samenwerken naar een Alliantie
De initiatiefnemers van de Alliantie GroenBlauwe Rotte zijn:
– Natuur- en Vogelwacht Rotta,
– Platform Eendragstpolder,
– Belangengroep Oud-Verlaat,
– Stichting Natuurpolders,
– Stichting Rotteverband en een aantal betrokken bewoners.

Al deze partijen zijn actief in het groene buitengebied rond de Rotte en sloegen de handen in één. Mariëtte vertelt: “Incidenteel hebben de partijen elkaar al vaker opgezocht. Zo was er in 2015 een plan voor Lowlands aan de Rotte, een groot evenement in de Eendragtspolder. Dit is mede dankzij onze inzet niet doorgegaan.” René vult aan: “De samenwerking tussen Rotta en het Rotteverband gaat zelfs terug naar 2001. Ook deze samenwerking is altijd op incidentele basis geweest. Nu zijn er ontwikkelingen in het gebied die aanleiding gaven om structureel samen te werken met behoud van de krachten van de eigen organisaties. Daarom is het een Alliantie en geen stichting of vereniging.”

Natuur en landschap onderbelicht

Politiek en ambtenarij handelt naar het vastgestelde kader en nog op te stellen ontwikkelplan. René: “In de kadernotitie wordt vooral gefocust op het recreatief belang van de Rotte e.o.. Het gaat om actieve en intensieve recreatie. De extensieve recreatie komt er bekaaid af. Er is daarnaast veel ruimte voor evenementen en ontwikkelingen in het gebied. De paragraaf natuur, landschap en cultuurhistorie blijft o.i. onderbelicht. De belangen van natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van natuur- en landschapsschoon komen niet naar voren, terwijl dit toch echt hoofdtaken zijn van het recreatieschap. De balans in de onderlinge samenhang met natuur en landschap zien wij onvoldoende geborgd. En juist daaraan is dringend behoefte, temeer daar (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen het landschappelijke karakter van het Rottemerengebied in toenemende mate onder druk zetten.”

80% van de inwoners heeft behoefte aan meer natuur

Het landschap van Zuid-Holland krijgt het laagste rapportcijfer van Nederland. Dat blijkt uit een enquête door Natuurmonumenten in november 2018. Met ruim 45.000 respondenten was dit de grootste raadpleging over het Nederlandse landschap ooit. Ruim 7.100 invullers komen uit Zuid-Holland. 80% van deze inwoners van Zuid-Holland  wil meer ruimte voor de natuur. Mariëtte: “Inwoners betalen belasting, als zoveel inwoners behoefte hebben aan meer natuur, dan is de verwachting dat hier ook iets mee gedaan wordt. Er zijn twee groeiende groepen mensen: ouderen en mensen die met een burn-out thuis zitten. Een grote groep die extensieve recreatie behoeft. Daar moet rust, ruimte en groen voor zijn.” Joop Spijker, onderzoekscoördinator Groen en welbevinden van Wageningen Universiteit en Research, is een van de samenstellers van de factsheet ‘Groen en Wonen’, waarin positieve effecten van groen op een rij zijn gezet. Één van de effecten is dat groen meehelpt depressies te bedwingen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2020 volksziekte nummer één. Ook wordt meer groen geassocieerd met minder agressie en criminaliteit. Mariëtte, “de mensen hebben dus baat bij de open ruimtes, rust en groen.”

Streven naar volwaardige natuur, behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie
De Alliantie GroenBlauwe Rotte heeft een duidelijke missie, Mariëtte: “de Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.” René vult aan: “Het doel van de Alliantie is met inzet van expertise en betrokkenheid het onder de aandacht brengen van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied. De Alliantie wil op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiële maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken.”

Natuurgebied of recreatiegebied?
Het Rottemerengebied is bestempeld als recreatiegebied. Dat is het niet altijd geweest. Mariëtte: “De Rottemeren is sinds de jaren 60 een recreatiegebied. Het gebied zelf is echter eeuwen oud. In de huidige vorm is het pas in de 18e eeuw door de mens aangelegd. Daardoor is het extra kwetsbaar. We hebben veel moois dat waardevol genoeg is om voor te knokken. Er hoeft niet veel veranderd te worden en er is nog niet heel veel verpest. Er ligt wel een dreiging op de loer.” Er zijn al initiatieven die de doelen van de Alliantie ondersteunen. Mariëtte: “Het is belangrijk om te weten dat wij van mening zijn dat er in dit gebied geen echte oorspronkelijke natuurgebieden bestaan, met uitzondering van het Koornmolengat en de Wiebertjes. Het Rottemerengebied is bewerkt door de mens en daardoor extra kwetsbaar. Je kunt natuur en ontwikkeld landschap echter niet los van elkaar zien. Wij roepen iedereen graag luidkeels op om natuurvernieuwing en biodiversiteitprojecten op te pakken en er mee aan de slag te gaan. Alles van waarde is weerloos. Dat geldt ook voor dit gebied en dat willen wij beschermen.”

Succesvolle initiatieven
De Hennipgaarde is een voorbeeld van een initiatief dat aansluit bij de missie en doelen van de Alliantie. Stichting Natuurpolders, de trekker van het initiatief, heeft hier bio-diversiteit gecreëerd. De grond is verbeterd door het kweken van granen met bloemen er tussen, er staan bijenkasten en het ploegen van de grond wordt in toenemende mate door de natuur zelf gedaan, als wormen en insecten ondergronds hun gang kunnen gaan. Ook de Zevenhuizerplas Experience, een evenement voor jong en oud om de natuur en (watersport) te beleven, draagt de alliantie een warm hart toe.  René: “onze alliantie blijft voorlopig actief. Het bereiken van onze doelen is een continu proces omdat er altijd veel druk zit op dit gebied. Neem als voorbeeld de problematiek met wateroverlast. Hierdoor moeten er steeds meer waterberging zones komen. Deze zones kun je mooi laten ontwikkelen tot gebieden met diverse flora en fauna. Natuur ontwikkelt zichzelf als je er maar met je vingers vanaf blijft. Dan zou je zeggen dan hebben we niks te doen, maar juist wel, want iedereen zit er met zijn vingers aan.”

Voor, door en met elkaar
René: “Wij willen de politieke opinie beïnvloeden voor de bewoners en de gebruikers van het gebied, en voor de 80% van de ondervraagde Zuid-Hollanders die vinden dat er te weinig groen is in het gebied. Dit willen wij doen op basis van argumenten en door het gebruik van de publieke opinie (vrij brede achterban) en altijd in dialoog. De andere stakeholders in het gebied zien wij als partijen die gedeeltelijk hetzelfde nastreven als de Alliantie en op bepaalde punten sta je tegenover elkaar. Op sommige gebieden kun je dus samenwerken, maar niet overal. Eén ding hebben we gemeen, we willen het allemaal nog een poosje leefbaar houden.

Aan de voorkant geïnformeerd worden
Om de doelen van de Alliantie te bereiken is het van belang dat de Alliantie aan de voorkant geïnformeerd wordt. René: “Onze ervaring is dat wij constructief kunnen meedenken als wij in een vroegtijdig stadium worden betrokken. Samen bereik je meer!”

Breder inzetbaar
De Kadernotitie is niet het enige onderwerp waar de Alliantie GroenBlauwe Rotte zich mee bezighoudt. Recreatiegebied Rottemeren ligt in Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam. Drie gemeenten die beslissen over de regels en wetgeving in het gebied. Overkoepelend is daar het Recreatieschap Rottemeren. In sommige gevallen ontbreekt samenwerking. Mariëtte “Een voorbeeld is een gecombineerd evenementenbeleid. Dit ontbreekt. De drie gemeenten hebben hun eigen regels, vergunningen en kalender. Dit is niet op elkaar afgestemd. Er mist een gezamenlijke visie en beleidsnota. Dat zorgt regelmatig voor overlast bij de bewoners in het gebied.”

Enkele partijen uit de Alliantie zijn aangehaakt bij de bypassing van de A13 en A16. Deze nieuwe snelweg komt deels door het Recreatiegebied Rottemeren heen. Dit heeft een groot effect op het gebied en de omwonenden. René: “de partijen uit de Alliantie participeren hierin als onafhankelijke partijen.” Mariëtte: “Wij werken ook samen op het gebied van klimaatdoelen. De Rottemeren is een natuurlijke groenomgeving. Hiervan worden delen gebruikt voor recreatie, deels extensief en deels intensief. Dat maakt deze omgeving een gebied dat deels gebruikt wordt voor recreatie. Het gebied wordt ook gebruikt voor waterberging, zoals in de Eendragtspolder. Ook initiatieven als de Hennipgaarde, waar meer natuurlijke natuur wordt teruggewonnen door minder met gif te werken en biodiversiteit en ecologische landbouw bevorderd worden. Hier mag meer van komen en meer aandacht voor zijn. Daar maken wij ons als Alliantie ook hard voor.”

Aansluiten bij de Alliantie GroenBlauwe Rotte kan!
Geïnteresseerden die zich aan willen sluiten bij de Alliantie kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Alliantie: www.Alliantiegroenblauwerotte.nl

Uitreiking ROTTErdam Waterpaspoort

Afgelopen dinsdag viste wethouder Wijbenga samen met schoolkinderen het eerste ROTTErdam Waterpaspoort op. Het Waterpaspoort is een leuk boekje voor kinderen om zelf de magische waterwereld in en om de Rotte te ontdekken. 

Basisschoolleerlingen van de bovenbouw die WaterWijzerlessen bij de Rotte hebben gevolgd, ontvingen dit paspoort. Het paspoort en de buitenlessen maken deel uit van het project WaterWijzer rond de Rotte. De stichtingen Plezierrivier De Rotte en NatuurWijs, evenals Plastic Whale en Ekologika, werken samen aan dit project. Gastdocenten laten kinderen in schooltijd op een leuke, leerzame manier kennis maken met de waternatuur, plastic soep en het waterbeheer in en om de Rotte.

NatuurWijs is natuurbeleving en natuureducatie voor kinderen op de basisschool. Zelfontdekkend leren over de natuur, van de natuur, in de natuur.
Plastic Whale zet zich in voor plasticvrije wateren door plastic te gaan vissen met scholen, bedrijven en publieksevenementen te organiseren. Van het opgeviste plastic bouwt Plastic Whale nieuwe design-sloepen, zoals ook de gouden ‘van Zooi naar Mooi’ sloep die aanwezig zal zijn en is gesponsord door de gemeente Rotterdam.

Het opvissen en de uitreiking van de nieuwe ROTTErdam Waterpaspoorten was met medewerking van Wethouder Wijbenga en een klas van basisschool de Bavokring uit Kralingen.

Het project WaterWijzer is mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Zuid-Holland, Fonds NME, gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Recreatieschap Rottemeren/ Staatsbosbeheer

Waterfestival aan de Rotte 2019

Beleef de derde editie van het Waterfestival aan de Rotte! Zaterdag 31 augustus is de derde editie van het Waterfestival aan de Rotte. De Crooswijksebocht in Rotterdam is die dag tussen 10 en 18 een heerlijke plek voor plezier en spektakel op en aan plezierrivier de Rotte. De dag zit boordevol gratis activiteiten. Ga met een team de strijd aan tijdens de Drakenbootrace op de Rotte of geniet van recreatief varen in een kano, kajak, sloep of roeiboot. Liever niet het water op? Dan vermaak je je op het Strand aan de Rotte. Met zicht op de Rotte ben je omgeven door palmbomen, parasols, strandstoelen en loungemuziek. Een tochtje met de speciale ‘CroosPont’ en kennismaken met een echte boswachter en imker behoort ook tot de mogelijkheden.

Plezier op en aan de Rotte, dat is wat je tijdens het Waterfestival aan de Rotte beleeft. Er zijn kano’s, kajaks en SUP’s om mee te varen, waterballen om mee over het water te lopen, plastic vissen, bellyboat vissen, zeildemo’s en een drakenbootrace. Voor de durfals is er een klimwand en een obstakelparcours. Kinderen en volwassenen worden uitgedaagd om actief te zijn en te bewegen op en aan het water. Alle activiteiten zijn gratis.

Drakenbootrace op de Rotte
Spektakel, water, boten met mensen in vrolijke kleuren, teamspirit, competitie, buitenlucht en muziek. Dat is de Drakenbootrace op de Rotte. Volgens de eeuwen oude Chinese traditie strijden teams in echte drakenboten om de eerste plek. Aangevoerd door het luide tromgeroffel en de aanmoedigingen van het publiek vanaf de oevers, peddelen de teams zich naar de finish. Een groot spektakel. Iedereen is van harte welkom om met een team deel te nemen aan de race. Vooraf aanmelden is verplicht en kan nog tot 17 augustus via www.derotte.nl/drakenbootrace.

Strand aan de Rotte
Liever niet het water op en toch genieten? Strandbedden, parasols, palmbomen aan de oevers van de Rotte en een DJ die loungemuziek draait, maken samen het Strand aan de Rotte. Met uitzicht op het spektakel op het water is dit de plek om te ontspannen en te genieten met een drankje in de hand en het zonnetje op je gezicht.

Rottemeren in de stad
Voor het Waterfestival halen we de Rottemeren in de stad. Maak kennis met de groene achtertuin van Rotterdam, waar je naartoe kunt voor ontspanning én inspanning. Ontmoet de boswachter van Staatsbosbeheer en maak kennis met een echte bijenimker. Natuur- en Vogelwacht Rotta en WaterWijzer zijn ook van de partij. Zij laten je met plezier het groen in de stad ontdekken.

Mede mogelijk gemaakt door
Het Waterfestival aan de Rotte wordt mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Wijkraad Oude Noorden, Gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier de Rotte, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en Ook dit is de Rotte. Daarnaast dragen diverse partijen bij door hun activiteiten aan te bieden.
Meer weten over het Waterfestival aan de Rotte? Kijk op www.derotte.nl/waterfestival

Rottecafé 2 september 2019

Save the Date! Het derde Rottecafé van dit jaar is op maandag 2 september van 16.00 tot 18.00 uur, direct na de zomervakantie. Een mooie gelegenheid om bij te praten over de vakanties én vooruit te kijken naar de plannen rondom de Rotte het restant van 2019. Ben jij er bij?

Wanneer:  maandag 2 september 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Outdoor Valley, Hoeksekade 141 in Bergschenhoek

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Wil jij iets delen met de gasten tijdens het Rottecafé? Meld je dan per mail bij Mariëlle: infoplezierrivier@gmail.com.

Locatie
De locatie van het Rottecafé is Outdoor Valley. Vorig jaar mei brandde hun Berghut volledig af. Inmiddels staat er een prachtig nieuw pand. Tijdens het Rottecafé geven de eigenaren, Erik en Jasper, je met plezier een rondleiding over hun terrein én hun nieuwe Berghut.

Aanmelden
Je kunt jezelf nu al aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier
Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kan het formulier op een later moment nog wijzigen.

We hopen jullie allen te zien op 2 september.

Met vriendelijke groet,

Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Erik, Ewoud en Mariëlle

Drakenbootrace op de Rotte

Spektakel, water, boten met mensen in vrolijke kleuren, teamspirit, competitie, buitenlucht en muziek: een greep uit de elementen die een Drakenbootrace zo aantrekkelijk maken voor deelnemers én toeschouwers. Zaterdag 31 augustus is de derde editie van de Drakenbootrace op de Rotte. Doe mee met een team of kom kijken!  De inschrijving is vandaag geopend.

Volgens de eeuwenoude Chinese traditie strijden teams in echte drakenboten om de eerste plek. Aangevoerd door het luide tromgeroffel en de aanmoedigingen van het publiek vanaf de oevers, peddelen de teams zich naar de finish. Een groot spektakel dat voor de derde keer op plezierrivier De Rotte plaatsvindt!

Het parcours
Het parcours van de race is 180 meter. De race van zo’n anderhalve minuut per keer is zwaar en lang genoeg om de competitie volop te beleven, kansen op winst te krijgen en weer kwijt te raken…

Fun-Race en Café-Race
Dit jaar zijn er twee soorten races. Een Fun-race en een Café-race. Een team dat deelneemt aan de Fun-race bestaat uit een groep vrienden, familie, buren, kennissen, collega’s, zakenrelaties etc. Speciaal voor de vele cafés die deelnamen bij de vorige editie is er dit jaar een Café-race. De teams die aan deze race aan meedoen vertegenwoordigen een café.

De teams
Een team bestaat uit minimaal 14 en maximaal 18 deelnemers. Ervaring of geen ervaring, vriendenteams, businessteams of gelegenheidsteams, iedereen is welkom! Dutch Dragons zorgt voor de boten, de stuurman en een drummer. Doe jij mee met een team? Meld je dan aan via www.derotte.nl/drakenbootrace. De kosten zijn € 75,- per team.

Een ware beleving
De race is niet alleen gaaf om aan mee te doen. Het is ook een ware beleving om als toeschouwer te bewonderen. De muziek, de drum, het spektakel en de explosiviteit van de races maakt dat het een genot is om naar te kijken. De kades van de Rotte bieden de ruimte aan vele toeschouwers.

Waterfestival aan de Rotte
Naast deze spannende drakenbootraces is er nog veel meer te beleven. De race is onderdeel van het Waterfestival aan de Rotte. Er zijn kano’s en SUP’s om mee te varen, waterballen om mee over het water te lopen, sloeproeiclinics, een klimwand en een obstakelparcours. Liever niet het water op en toch genieten? Dat kan op het ‘strand aan de Rotte‘. Strandstoelen, parasols, palmbomen, een DJ die loungemuziek draait. Kennismaken met een boswachter of imker uit het Rottemerengebied is ook een optie. Genoeg te doen voor jong en oud!

Meer informatie
Meer weten over de Drakenbootrace op de Rotte of het Waterfestival aan de Rotte? Kijk op www.derotte.nl/drakenbootrace of www.derotte.nl/waterfestival

Rotte Café 3 juni

Het tweede Rottecafé van dit jaar is op maandag 3 juni van 16.00 tot 18.00 uur bij het Molenmuseum in Zuidplas. Het wordt weer een mooi café! Wij nodigen je van harte uit. Ben jij er bij?

Wanneer:  maandag 3 juni 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Molenmuseum Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen (Zuidplas)

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Wil jij iets delen met de gasten tijdens het Rottecafé? Meld je dan per mail bij Mariëlle: infoplezierrivier@gmail.com.

Locatie
De locatie is het Molenmuseum en het Historisch Centrum van Zevenhuizen-Moerkapelle. Tijdens het Rottecafé is er gelegenheid om onder begeleiding het museum te bezoeken.

Aanmelden
Je kunt jezelf  aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier

 

Rottecafé 4 maart 2019

Ook in 2019 organiseren wij weer vier Rottecafé’s! De eerste van het jaar is op maandag 4 maart. Het wordt weer een mooi café! Ben jij er bij?

Wanneer:  maandag 4 maart 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Huiskamer Rotterdam Noord, Noordplein 12 in Rotterdam

Let op: graag vooraf aanmelden. Klik HIER om je aan te melden.

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers. Het thema van dit café is ‘schoon’. O.a. Plastic Whale Rotterdam, de projectleider van WaterWijzer, de organisatoren van een schoonmaakactie en gemeente Rotterdam geven ons een kijkje in hun wereld en acties voor een schone Rotte. Daarnaast is het binnenkort één jaar geleden dat ookditisderotte.nl lanceerde. Tijd dus voor een terugblik! Als laatste krijgen jullie een sneakpreview van een aantal leuke evenementen dat onze rivier dit jaar weer mag hosten. Na de sprekers is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Gezien het aantal ontwikkelingen is er aan gespreksstof geen gebrek!

Locatie
De locatie van het Rottecafé is de Huiskamer van de wijk aan het Noordplein 12 in Rotterdam.

Aanmelden
Je kunt jezelf aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier 
Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kan het formulier op een later moment nog wijzigen.

Nieuwsflits Augustus

De nieuwsflits augustus 2018 is vandaag verzonden.Met o.a.:

  • Succesvolle expertmeeting – verbinden van groen en de stad
  • Waterfestival aan de Rotte
  • Drakenbootrace op de Rotte
  • Rottecafé 3 september incl. vaartocht
  • Subsidie NatuurWijs en Zomerfestival Zevenhuizerplas goedgekeurd
  • Eerste half jaar Ook dit is de Rotte
  • Nieuwe gezichten in de politiek
  • De Rotte Nazomeravonden

Heb jij hem niet ontvangen? Klik hier om je aan te melden voor de verzendlijst of klik hier om de nieuwsflits direct te bekijken.

Wij wensen je veel leesplezier.

Vriendelijke groet,
Stichting Plezierrivier de Rotte