Samenwerken in het Landschapspark de Rotte

De workshop

Van klankborden en reageren naar co-creëren, hoe realiseer je echte meerjarige samenwerking in het Landschapspark de Rotte?

In het Landschapspark de Rotte werken veel partijen met elkaar samen, overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners. Voorbeelden van deze samenwerking zijn er genoeg. Het onlangs vastgestelde Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte is er één van, waarbij alle partijen meedachten en werkten aan de totstandkoming van dit plan. Soms gaat deze samenwerking verder dan meedenken. Neem Natuur- en Vogelwacht Rotta die een aantal gebieden beheren/onderhouden in het Recreatiegebied Rottemeren of Mountainbikevereniging Dirty Hill die samen met het Recreatieschap Rottemeren het onderhoud verricht aan het parcours. Andere voorbeelden zijn de campagne schoon, heel en veilige Rotte waarin ondernemers, watersportverenigingen, Hoogheemraadschap en Recreatieschap samen optrekken en het project Waterwijzer op de Rotte waar publiek en privaat samen de kinderen ‘water wijzer’ maakt.

Samenwerking bestaat in vele vormen en kan veel opleveren. Het belang van publieke en private partners in en van het Landschapspark is groot. Hoe werken we samen in het Landschapspark de Rotte? Hoe gaan we van klankborden en reageren naar co-creëren? De samenwerking in het Landschapspark kan op meerdere manieren versterken of verbeteren. Dit kan op uitvoering van activiteiten of meer strategisch op het niveau van doelen. In beginsel is het hiervoor belangrijk om te weten/ons bewust te zijn wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokkenen. Daarna kun je aan de slag om de verantwoordelijkheden meer op elkaar af te stemmen. Hoe zit dit in het Landschapspark de Rotte?

Een andere benadering is het netwerk waarin we samenwerken. Als voorbeeld het Recreatieschap Rottemeren. Zij waren eerstverantwoordelijke voor diverse taken. Tegenwoordig zie je veel meer gelijkwaardige samenwerking tussen partijen, de zogeheten netwerkorganisatie. Hoe opereer je in zo een netwerk? Wie doet wat en hoe verhouden alle werkzaamheden en partijen zich tot elkaar?

Voor deze workshops pakken we een aantal thema’s uit het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte op. Dit plan werd in mei 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren en krijgt nu een vervolg met het Uitvoeringsplan. Hierin worden specifieke projecten en budgetten benoemd. In de workshop gaan we in gesprek over één of twee thema’s en stellen we ons de vraag:

 • Hoe geef je deze samenwerking vorm?
 • Hoe creëer je co-creatie? Wat is daar voor nodig?
 • Wat zijn goede voorbeelden van samenwerking?
 • Hoe kun je elkaar versterken?
 • Hoe ga je om met verantwoordelijkheden?
 • Hoe realiseer je een echte meerjarige samenwerking?

Resultaat

Samenvatting

Voor de workshop was veel belangstelling. Samenwerken op een andere manier dan nu gebeurt, als partners, is de wens. De vraag blijft hoe gaan we het organiseren, dit is nog steeds een uitdaging. Het onderwerp heeft urgentie. We moeten er echt iets mee. De aanwezige partijen hadden verschillende betrokkenheid bij het gebied/het ontwikkelplan. Ook zit bij sommige partijen nog pijn (zoals de agrariërs). Hier speelt ook mee dat niet iedereen scherp heeft wat de posities van de betrokken partijen zijn. Het landschap van Landschapspark de Rotte bestaat bij gratie uit de agrariërs. In ons gebied wordt tevens veel geproduceerd voor heel Nederland en de wereld. Iets dat bij velen nog onbekend is. Het is een voorbeeld voor de beperkte kennis van en over elkaar en elkaars rol/functie. Tijdens de workshop werd toenadering gezocht en was er over en weer respect en begrip, of kwam dit tot stand. Het was voor de deelnemers duidelijk dat dit gebied belangrijk is, dat we er samen in zitten met alle verschillende partijen, met ieder zijn eigen rol, en dat we ook met elkaar samen verder moeten. Duidelijkheid over die rollen, functie en de verantwoordelijkheden van de partijen is daarin een must. Het ambtelijk advies aan het Recreatieschap Rottemeren over de in te richten gebiedstafel heeft invloed op deze samenwerking. Na dit advies kan het Recreatieschap (mogelijk?) in samenwerking met Mariëlle/ Stichting Plezierrivier de Rotte een brede bijeenkomst organiseren met de stakeholders in het gebied over het thema samenwerken. Wat willen we bereiken, wie heeft/wilt/krijgt welke rol? Gelijktijdig kan Patrick Kenis uitgenodigd worden om zijn expertise te delen en los te laten op ons gebied. Het Recreatieschap Rottemeren is verantwoordelijk voor het initiëren van de eerste samenwerkingen. De gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland hebben vanuit hun eigen belang een rol in het vervolg. Evenals de partners, of te wel, de betrokken partijen. Ook zij kunnen in de toekomst verantwoordelijkheden hebben/krijgen/nemen.

Conclusies

Fase: deels agenderen, deels activeren

 • De belangrijkste uitkomsten van deze workshop zijn:
  De groep met deelnemers was groot, dit was soms een uitdaging. Des te meer geeft het echter aan dat het onderwerp actueel is en aandacht verdient. Samenwerken op een andere manier dan nu gebeurt, als partners die allen een bijdrage leveren aan het Landschapspark de Rotte, is de wens. De vraag blijft hoe gaan we het organiseren, dit is nog steeds een uitdaging ook omdat de partijen en hun belangen zo divers zijn. Het onderwerp heeft urgentie. We moeten er echt iets mee. De aanwezige partijen hadden verschillende betrokkenheid bij het gebied/het ontwikkelplan. Ook zit bij sommige partijen nog pijn (zoals de agrariërs). Hier speelt ook mee dat niet iedereen scherp heeft wat de posities van de betrokken partijen zijn. Het landschap van Landschapspark de Rotte bestaat bij gratie van de agrariërs. In ons gebied wordt tevens veel geproduceerd voor heel Nederland en de wereld. Iets dat bij velen nog onbekend is. Het geeft aan dat de kennis over elkaar en elkaars rol/functie nog te klein is. Tijdens de workshop werd toenadering gezocht en was er over en weer respect en begrip, of kwam dit tot stand. Het was voor de deelnemers duidelijk dat dit gebied belangrijk is, dat we er samen in zitten met alle verschillende partijen, met ieder zijn eigen rol, en dat we ook met elkaar samen verder moeten. Duidelijkheid over die rollen, functie en de verantwoordelijkheden van de partijen is daarin een must.
 • Het thema zit in de volgende fase:
  Deels agenderen, deels activeren. De betrokken partijen vragen erom, er moet iets gebeuren op dit gebied! Wie pakt de handschoen op?
 • De belangrijkste vervolgstap is:
  Rick van Keulen (Staatsbosbeheer) schrijft momenteel een advies over de in te richten gebiedstafel. Hij doet dit in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren. Het is belangrijk dat dit advies aan het bestuur (van het recreatieschap wordt voorgelegd en er een besluit over genomen wordt. Dit advies heeft namelijk invloed op het vervolg voor gebiedstafel De Rotte. Als dit advies besproken is kan het Recreatieschap (mogelijk?) in samenwerking met Mariëlle/ Stichting Plezierrivier de Rotte een brede bijeenkomst organiseren met de stakeholders in het gebied over het thema samenwerken. Wat willen we bereiken, wie wil/krijgt/heeft welke rol? Gelijktijdig kan Patrick Kenis uitgenodigd worden om zijn expertise te delen en los te laten op ons gebied.
 • De trekker is/kan zijn:
  Recreatieschap Rottemeren is verantwoordelijk voor het initiëren van de eerste samenwerkingen. Daarna kan uit de gebiedstafel een secretaris benoemd worden, die de rol van trekker over kan nemen.
 • De partijen die er bij betrokken moeten zijn, zijn:
  De gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland hebben vanuit hun eigen belang een rol.
  De partners, of te wel, de betrokken partijen zoals Alliantie GroenBlauwe Rotte, Stichting Plezierrivier de Rotte, Ondernemersvereniging de Rottemeren, Land- en Tuinbouwvereniging Rottepolders en meer. Ook zij kunnen in de toekomst verantwoordelijkheden hebben/krijgen/nemen.
 • De rol die de workshopbegeleider voor zichzelf ziet is:
  Mechteld zal vanuit de gemeente Rotterdam haar rol pakken in het VAAC (Recreatieschap Rottemeren). Zij gaat dit thema niet trekken.

 

Verslag