Samenwerken in het Landschapspark de Rotte

Onder begeleiding van:

  • Mechteld Oosterholt – Gemeente Rotterdam

Documentatie

De workshop

Van klankborden en reageren naar co-creëren, hoe realiseer je echte meerjarige samenwerking in het Landschapspark de Rotte?

In het Landschapspark de Rotte werken veel partijen met elkaar samen, overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners. Voorbeelden van deze samenwerking zijn er genoeg. Het onlangs vastgestelde Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte is er één van, waarbij alle partijen meedachten en werkten aan de totstandkoming van dit plan. Soms gaat deze samenwerking verder dan meedenken. Neem Natuur- en Vogelwacht Rotta die een aantal gebieden beheren/onderhouden in het Recreatiegebied Rottemeren of Mountainbikevereniging Dirty Hill die samen met het Recreatieschap Rottemeren het onderhoud verricht aan het parcours. Andere voorbeelden zijn de campagne schoon, heel en veilige Rotte waarin ondernemers, watersportverenigingen, Hoogheemraadschap en Recreatieschap samen optrekken en het project Waterwijzer op de Rotte waar publiek en privaat samen de kinderen ‘water wijzer’ maakt.

Samenwerking bestaat in vele vormen en kan veel opleveren. Het belang van publieke en private partners in en van het Landschapspark is groot. Hoe werken we samen in het Landschapspark de Rotte? Hoe gaan we van klankborden en reageren naar co-creëren? De samenwerking in het Landschapspark kan op meerdere manieren versterken of verbeteren. Dit kan op uitvoering van activiteiten of meer strategisch op het niveau van doelen. In beginsel is het hiervoor belangrijk om te weten/ons bewust te zijn wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokkenen. Daarna kun je aan de slag om de verantwoordelijkheden meer op elkaar af te stemmen. Hoe zit dit in het Landschapspark de Rotte?

Een andere benadering is het netwerk waarin we samenwerken. Als voorbeeld het Recreatieschap Rottemeren. Zij waren eerstverantwoordelijke voor diverse taken. Tegenwoordig zie je veel meer gelijkwaardige samenwerking tussen partijen, de zogeheten netwerkorganisatie. Hoe opereer je in zo een netwerk? Wie doet wat en hoe verhouden alle werkzaamheden en partijen zich tot elkaar?

Voor deze workshops pakken we een aantal thema’s uit het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte op. Dit plan werd in mei 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren en krijgt nu een vervolg met het Uitvoeringsplan. Hierin worden specifieke projecten en budgetten benoemd. In de workshop gaan we in gesprek over één of twee thema’s en stellen we ons de vraag:

  • Hoe geef je deze samenwerking vorm?
  • Hoe creëer je co-creatie? Wat is daar voor nodig?
  • Wat zijn goede voorbeelden van samenwerking?
  • Hoe kun je elkaar versterken?
  • Hoe ga je om met verantwoordelijkheden?
  • Hoe realiseer je een echte meerjarige samenwerking?