De Rotte als ecologisch kruispunt

Onder begeleiding van:

  • Arend Hoogeveen – Natuur- en Vogelwacht Rotta
  • Hans Sanders – Natuur- en Vogelwacht Rotta

Documentatie

De workshop

Wat is de functie van ecologische verbindingen en groenblauwe longen in het Landschapspark de Rotte?

In het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte is ruimte voor recreatie en ruimte voor natuur. Echter, de combinatie van beide zorgt voor een spanningsveld. Meer recreatie kan gevolgen hebben voor de natuurwaarden van het gebied. De druk op het gebied die alsmaar groter wordt, en daarmee de noodzaak voor recreatiemogelijkheden, maken dat er ruimte moet zijn voor recreatie. Het gebied is echter ook een belangrijk ecologisch kruispunt in de zuidelijke randstad. Hoe zorg je dat de ecologische positie behouden blijft en zelfs verstevigd wordt in het toekomstige Landschapspark?

De waarde van een ecologisch kruispunt wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de kruisende ecologische verbindingszones: het geheel is cruciaal voor de (borging van de) biodiversiteit in de gehele groenblauwe zone in de zuidelijke randstad. Door de grootschalige woningbouwplannen van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas ligt er de komende jaren een complexe opgave voor wat betreft de ecologische functie van de natuur en het cultuurlandschap in de Vlinderstrik/Park de Polder/Triangelpark (Lansingerland) en in het Middengebied in de Zuidplaspolder (Zuidplas). Daarnaast is de kwaliteit van de oppervlaktewateren van essentieel belang. Niet alleen voor recreanten, maar vooral voor de diversiteit en de gezondheid van watergebonden flora- en faunasoorten.

Natuur- en Vogelwacht Rotta geeft aan dat het Rottemerengebied, of te wel het Landschapspark de Rotte, een voorname rol heeft in de borging en versterking van de biodiversiteit in de gehele zuidelijke randstad. Een stabiel verankerde biodiversiteit is voor alle soorten van belang, inclusief voor de daar wonende en verpozende mens. De ecologische functie van het kruispunt Rottemeren en de verbindende ecologische aan- en afvoerzones in de groenblauwe zone van de zuidelijke randstad moeten daarom niet alleen gekoesterd worden, maar vooral behouden en verstevigd worden in het toekomstige Landschapspark.

De workshop
In de workshop gaan we bekendheid geven aan en draagvlak zoeken voor de ecologische positie van het Landschapspark De Rotte in de zuidelijke randstad en denken we na over hoe die positie te behouden en verstevigen. De vragen die we tijdens deze workshop willen behandelen zijn:

  • Wat betekent die ecologische functie voor de uitbreiding van de huidige Rottemeren naar het beoogde Landschapspark (groenblauwe ribben en poldergebieden)?
  • Wat betekent die ecologische functie voor de inrichting van het beheer?
  • Hoe zorg je dat de ecologische positie behouden blijft en zelfs verbeterd wordt in het toekomstige Landschapspark?
  • Hoe kan samenwerking hier een rol in spelen? Welke vorm van samenwerking heb je nodig om dit te realiseren? Wie zijn de partners?