Ook dit is de Rotte

OokditisdeRotte.nl is een samenwerking tussen Recreatieschap Rottemeren, gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en Stichting Plezierrivier de Rotte. Samen met diverse partijen uit het gebied startte de ontwikkeling van een marketingcommunicatiestrategie om de Rotte en omgeving onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. Dit mondde uit in Ook dit is de Rotte met een bijbehorende websiteFacebookTwitter en Instagrampagina. Er zijn al diverse campagnes gedraaid, zowel online als offline. De resultaten van de campagnes zijn veelbelovend.

De partijen

Recreatieschap Rottemeren

Logo Recreatieschap Rottemeren JubileumDe recreatiegebieden langs de Rotte zijn al meer dan vijftig jaar een populaire bestemming om de vrije tijd door te brengen in het groen. Wat ooit begon als puinstort van puin uit Rotterdamse oude wijken is nu een intensief gebruikt recreatiegebied waar kinderen leren fietsen, mensen ontspannen, sporters aan hun conditie werken en bootjesmensen heerlijk varen op de Rotte.

Het recreatieschap Rottemeren wil binnen de begrenzing van haar werkingsgebied (maar wellicht ook daarbuiten) de bestaande recreatiegebieden beheren en een trekkersrol vervullen voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. Dit om de bewoners van de Rotterdamse en Zoetermeerse regio goede en voldoende mogelijkheden voor de openluchtrecreatie te bieden in een aantrekkelijke natuurlijke en landschappelijke omgeving.

Het hoofddoel is om een brede groene corridor te maken van Rotterdam naar het noordelijke Groene Hart tussen de gebieden die nu of in de toekomst zullen verstedelijken, gebruikt worden voor glastuinbouw en andere bedrijven. In 1998 heeft het schap een nieuwe begrenzing van het werkingsgebied vastgesteld waardoor polders als de Eendragtspolder, de Tweemanspolder, de Rottezoom en de Wilde Veenen hier ook binnen vallen.

Om de recreatieve attractiewaarde van het Rottemerengebied op peil te houden wordt zoveel mogelijk ingesprongen op de ontwikkeling in het wensenpatroon van de recreant. Initiatieven van gebruikersgroepen worden positief benaderd. Naast de recreanten kunnen nog andere groepen als klant worden gezien: ondernemers en omwonenden.

Voor meer informatie over Recreatieschap Rottemeren klik hier.

Gemeente Rotterdam

Logo gemeente Rotterdam 2De Rotte is de naamgever van Rotterdam. Tot op de dag van vandaag stroomt de Rotte door het bruisende centrum van deze wereldstad. Gemeente Rotterdam is actief aan de slag om de de Rotte, evenals de Maas en de Schie, een boost te geven. Met een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het langs de rivieren alsmaar mooier en ontstaat meer groen aan, in en onder het water. Doelen van gemeente Rotterdam voor de Rotte:

  • Meer activiteiten op en langs de Rotte
  • Aantrekkelijke kades, pleinen, parken
  • Verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid door vaarroutes
  • Versterken unieke karakter van natuurlijke plezierrivier
  • Realiseren Rottefietspad vanuit het centrum naar het buitengebied

Voor meer informatie over gemeente Rotterdam klik hier.

Ondernemersvereniging de Rotte(meren)

Logo Ondernemersvereniging RottemerenOndernemersvereniging de Rottemeren is een vereniging van organisaties en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het gebied van Recreatieschap Rottemeren: het Rottemerengebied. Dit gebied strekt zich over drie gemeenten: Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. De vereniging bestaat sinds 1994, maar was een aantal jaar inactief. Eind 2015 is de vereniging nieuw leven in geblazen door enthousiaste ondernemers uit het gebied. De ondernemersvereniging heeft vier pijlers:

  • Belangenbehartiging
  • Gebiedsmarketing
  • Bewegwijzering en bereikbaarheid (fysiek en digitaal)
  • Beter, meer en uitgebreider gezamenlijk aanbod

De Rotte is de verbindende factor voor deze vereniging. De ondernemers en organisaties zijn onlosmakelijk verbonden met de Rotte en met elkaar.

Voor meer informatie over Ondernemersvereniging de Rotte(meren) klik hier.

Stichting Plezierrivier de Rotte

Logo stichting Plezierrivier de RotteDe onafhankelijke Stichting Plezierrivier De Rotte wil samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom de Rotte vergroten. Doel is de rivier de Rotte in samenhang met haar omgeving (zoals Bergse plassen, Hoge/Lage Bergse Bos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en naburige pleinen/parken in Rotterdam) te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke historie.

Stichting Plezierrivier De Rotte kijkt naar de hele rivier, van de bron in het dorp Moerkapelle tot aan de dam in het hart van Rotterdam. Ze zien de rivier en omgeving als een parelketting van mooie, waardevolle plekken, elk met zijn eigen sfeer, verhaal, uitdaging en beleving, die op zijn beurt weer onderdeel is van een metropolitaan regiopark. Ze streven ernaar dat bewoners, ondernemers en bezoekers uit het omringende Randstedelijk gebied trots zijn op de Rotte en omgeving, het gebied meer gebruiken en er plezier aan beleven. Daarnaast willen ze bereiken dat mensen meer betrokken zijn bij de Rotte en beseffen welke grote toegevoegde waarde de Rotte en omgeving hebben voor de omliggende gemeenten als gebied om te recreëren, wonen en werken. De Rotte heeft tenslotte ook een toenemende aantrekkingskracht op initiatiefnemers en investeerders die activiteiten op en langs de rivier ontwikkelen die op hun beurt het gebied weer aantrekkelijker maken.