Rottecafé 2 december

Save the Date! Het vierde en laatste Rottecafé van dit jaar is op maandag 2 december van 16.00 tot 18.00 uur. Een mooie gelegenheid om met elkaar terug te kijken naar 2019 én vooruit te kijken naar de plannen rondom de Rotte voor 2020. Ben jij er bij?

Wanneer:  maandag 2 december 2019
Hoe laat:   van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Rotterdam

Sprekers
Tijdens het Rottecafé is er zoals altijd een aantal interessante sprekers. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen rondom onze rivier de Rotte. Wil jij iets delen met de gasten tijdens het Rottecafé? Meld je dan per mail bij Mariëlle: infoplezierrivier@gmail.com.

Aanmelden
Je kunt jezelf nu al aan- of afmelden voor het Rottecafé via ons digitale aanmeldformulier
Onder voorbehoud aanmelden is ook mogelijk. Je kan het formulier op een later moment nog wijzigen.

We hopen jullie allen te zien op 2 december.

Met vriendelijke groet,

Stichting Plezierrivier de Rotte
Carol, Marja, Damo, Erik, Ewoud en Mariëlle

Alliantie GroenBlauwe Rotte; belangengroepen rond Rottemeren slaan handen ineen

Dit voorjaar werd de Alliantie GroenBlauwe Rotte opgericht. Een nieuw initiatief in het stroomgebied van de Rotte. Stichting Plezierrivier de Rotte nodigde woordvoerders René van Buuren en Mariëtte Hommes uit om kennis te maken en meer te horen over de GroenBlauwe Alliantie, hun missie, visie en plannen.

Van incidenteel samenwerken naar een Alliantie
De initiatiefnemers van de Alliantie GroenBlauwe Rotte zijn:
– Natuur- en Vogelwacht Rotta,
– Platform Eendragstpolder,
– Belangengroep Oud-Verlaat,
– Stichting Natuurpolders,
– Stichting Rotteverband en een aantal betrokken bewoners.

Al deze partijen zijn actief in het groene buitengebied rond de Rotte en sloegen de handen in één. Mariëtte vertelt: “Incidenteel hebben de partijen elkaar al vaker opgezocht. Zo was er in 2015 een plan voor Lowlands aan de Rotte, een groot evenement in de Eendragtspolder. Dit is mede dankzij onze inzet niet doorgegaan.” René vult aan: “De samenwerking tussen Rotta en het Rotteverband gaat zelfs terug naar 2001. Ook deze samenwerking is altijd op incidentele basis geweest. Nu zijn er ontwikkelingen in het gebied die aanleiding gaven om structureel samen te werken met behoud van de krachten van de eigen organisaties. Daarom is het een Alliantie en geen stichting of vereniging.”

Natuur en landschap onderbelicht

Politiek en ambtenarij handelt naar het vastgestelde kader en nog op te stellen ontwikkelplan. René: “In de kadernotitie wordt vooral gefocust op het recreatief belang van de Rotte e.o.. Het gaat om actieve en intensieve recreatie. De extensieve recreatie komt er bekaaid af. Er is daarnaast veel ruimte voor evenementen en ontwikkelingen in het gebied. De paragraaf natuur, landschap en cultuurhistorie blijft o.i. onderbelicht. De belangen van natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van natuur- en landschapsschoon komen niet naar voren, terwijl dit toch echt hoofdtaken zijn van het recreatieschap. De balans in de onderlinge samenhang met natuur en landschap zien wij onvoldoende geborgd. En juist daaraan is dringend behoefte, temeer daar (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen het landschappelijke karakter van het Rottemerengebied in toenemende mate onder druk zetten.”

80% van de inwoners heeft behoefte aan meer natuur

Het landschap van Zuid-Holland krijgt het laagste rapportcijfer van Nederland. Dat blijkt uit een enquête door Natuurmonumenten in november 2018. Met ruim 45.000 respondenten was dit de grootste raadpleging over het Nederlandse landschap ooit. Ruim 7.100 invullers komen uit Zuid-Holland. 80% van deze inwoners van Zuid-Holland  wil meer ruimte voor de natuur. Mariëtte: “Inwoners betalen belasting, als zoveel inwoners behoefte hebben aan meer natuur, dan is de verwachting dat hier ook iets mee gedaan wordt. Er zijn twee groeiende groepen mensen: ouderen en mensen die met een burn-out thuis zitten. Een grote groep die extensieve recreatie behoeft. Daar moet rust, ruimte en groen voor zijn.” Joop Spijker, onderzoekscoördinator Groen en welbevinden van Wageningen Universiteit en Research, is een van de samenstellers van de factsheet ‘Groen en Wonen’, waarin positieve effecten van groen op een rij zijn gezet. Één van de effecten is dat groen meehelpt depressies te bedwingen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2020 volksziekte nummer één. Ook wordt meer groen geassocieerd met minder agressie en criminaliteit. Mariëtte, “de mensen hebben dus baat bij de open ruimtes, rust en groen.”

Streven naar volwaardige natuur, behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie
De Alliantie GroenBlauwe Rotte heeft een duidelijke missie, Mariëtte: “de Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.” René vult aan: “Het doel van de Alliantie is met inzet van expertise en betrokkenheid het onder de aandacht brengen van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied. De Alliantie wil op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiële maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken.”

Natuurgebied of recreatiegebied?
Het Rottemerengebied is bestempeld als recreatiegebied. Dat is het niet altijd geweest. Mariëtte: “De Rottemeren is sinds de jaren 60 een recreatiegebied. Het gebied zelf is echter eeuwen oud. In de huidige vorm is het pas in de 18e eeuw door de mens aangelegd. Daardoor is het extra kwetsbaar. We hebben veel moois dat waardevol genoeg is om voor te knokken. Er hoeft niet veel veranderd te worden en er is nog niet heel veel verpest. Er ligt wel een dreiging op de loer.” Er zijn al initiatieven die de doelen van de Alliantie ondersteunen. Mariëtte: “Het is belangrijk om te weten dat wij van mening zijn dat er in dit gebied geen echte oorspronkelijke natuurgebieden bestaan, met uitzondering van het Koornmolengat en de Wiebertjes. Het Rottemerengebied is bewerkt door de mens en daardoor extra kwetsbaar. Je kunt natuur en ontwikkeld landschap echter niet los van elkaar zien. Wij roepen iedereen graag luidkeels op om natuurvernieuwing en biodiversiteitprojecten op te pakken en er mee aan de slag te gaan. Alles van waarde is weerloos. Dat geldt ook voor dit gebied en dat willen wij beschermen.”

Succesvolle initiatieven
De Hennipgaarde is een voorbeeld van een initiatief dat aansluit bij de missie en doelen van de Alliantie. Stichting Natuurpolders, de trekker van het initiatief, heeft hier bio-diversiteit gecreëerd. De grond is verbeterd door het kweken van granen met bloemen er tussen, er staan bijenkasten en het ploegen van de grond wordt in toenemende mate door de natuur zelf gedaan, als wormen en insecten ondergronds hun gang kunnen gaan. Ook de Zevenhuizerplas Experience, een evenement voor jong en oud om de natuur en (watersport) te beleven, draagt de alliantie een warm hart toe.  René: “onze alliantie blijft voorlopig actief. Het bereiken van onze doelen is een continu proces omdat er altijd veel druk zit op dit gebied. Neem als voorbeeld de problematiek met wateroverlast. Hierdoor moeten er steeds meer waterberging zones komen. Deze zones kun je mooi laten ontwikkelen tot gebieden met diverse flora en fauna. Natuur ontwikkelt zichzelf als je er maar met je vingers vanaf blijft. Dan zou je zeggen dan hebben we niks te doen, maar juist wel, want iedereen zit er met zijn vingers aan.”

Voor, door en met elkaar
René: “Wij willen de politieke opinie beïnvloeden voor de bewoners en de gebruikers van het gebied, en voor de 80% van de ondervraagde Zuid-Hollanders die vinden dat er te weinig groen is in het gebied. Dit willen wij doen op basis van argumenten en door het gebruik van de publieke opinie (vrij brede achterban) en altijd in dialoog. De andere stakeholders in het gebied zien wij als partijen die gedeeltelijk hetzelfde nastreven als de Alliantie en op bepaalde punten sta je tegenover elkaar. Op sommige gebieden kun je dus samenwerken, maar niet overal. Eén ding hebben we gemeen, we willen het allemaal nog een poosje leefbaar houden.

Aan de voorkant geïnformeerd worden
Om de doelen van de Alliantie te bereiken is het van belang dat de Alliantie aan de voorkant geïnformeerd wordt. René: “Onze ervaring is dat wij constructief kunnen meedenken als wij in een vroegtijdig stadium worden betrokken. Samen bereik je meer!”

Breder inzetbaar
De Kadernotitie is niet het enige onderwerp waar de Alliantie GroenBlauwe Rotte zich mee bezighoudt. Recreatiegebied Rottemeren ligt in Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam. Drie gemeenten die beslissen over de regels en wetgeving in het gebied. Overkoepelend is daar het Recreatieschap Rottemeren. In sommige gevallen ontbreekt samenwerking. Mariëtte “Een voorbeeld is een gecombineerd evenementenbeleid. Dit ontbreekt. De drie gemeenten hebben hun eigen regels, vergunningen en kalender. Dit is niet op elkaar afgestemd. Er mist een gezamenlijke visie en beleidsnota. Dat zorgt regelmatig voor overlast bij de bewoners in het gebied.”

Enkele partijen uit de Alliantie zijn aangehaakt bij de bypassing van de A13 en A16. Deze nieuwe snelweg komt deels door het Recreatiegebied Rottemeren heen. Dit heeft een groot effect op het gebied en de omwonenden. René: “de partijen uit de Alliantie participeren hierin als onafhankelijke partijen.” Mariëtte: “Wij werken ook samen op het gebied van klimaatdoelen. De Rottemeren is een natuurlijke groenomgeving. Hiervan worden delen gebruikt voor recreatie, deels extensief en deels intensief. Dat maakt deze omgeving een gebied dat deels gebruikt wordt voor recreatie. Het gebied wordt ook gebruikt voor waterberging, zoals in de Eendragtspolder. Ook initiatieven als de Hennipgaarde, waar meer natuurlijke natuur wordt teruggewonnen door minder met gif te werken en biodiversiteit en ecologische landbouw bevorderd worden. Hier mag meer van komen en meer aandacht voor zijn. Daar maken wij ons als Alliantie ook hard voor.”

Aansluiten bij de Alliantie GroenBlauwe Rotte kan!
Geïnteresseerden die zich aan willen sluiten bij de Alliantie kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Alliantie: www.Alliantiegroenblauwerotte.nl